Fresh Vegetables

White potato, raw, with or without peel (assume peel not eaten)
131 calories, 0.2g fat
per small (1-3/4\" to 2-1/4\" dia, raw) (6 oz)
White potato, dry, powdered, not reconstituted
159 calories, 0.2g fat
per cup, NFS (1.6 oz)
Plantain, boiled
31 calories, 0g fat
per slice (1 oz)
Plantain, fried
65 calories, 2.7g fat
per slice (1 oz)
Green plantains, boiled
31 calories, 0g fat
per slice (1 oz)
Fried green plantain, Puerto Rican style
47 calories, 2.3g fat
per small tostone (0.7 oz)
Tostones de Plantano
47 calories, 2.3g fat
per small tostone (0.7 oz)
Ripe plantain
218 calories, 0.7g fat
per medium (6.3 oz)
Ripe plantain, boiled
239 calories, 0.4g fat
per small (7.3 oz)
Fried ripe plantain, Puerto Rican style (Platano maduro frito)
431 calories, 22.7g fat
per small (6 oz)
Amarillos fritos
431 calories, 22.7g fat
per small (6 oz)
Plantain, ripe, rolled in flour, fried
110 calories, 5.4g fat
per piece (2-1/2\" long) (1.6 oz)
Candied ripe plantain, Puerto Rican style (Platano en almibar)
372 calories, 10.5g fat
per serving (1/2 plantain with syrup) (4.9 oz)
Plantain chips
149 calories, 8.3g fat
per oz (1 oz)
Green banana, cooked (in salt water)
48 calories, 0.2g fat
per small (1.9 oz)
Green banana, fried
34 calories, 1.5g fat
per slice (0.8 oz)
Guineitos en escabeche
480 calories, 44.3g fat
per cup (5.3 oz)
Cassava (yuca blanca), cooked
34 calories, 0.3g fat
per piece (0.7 oz)
Cassava (yuca blanca), cooked, fat not added in cooking
32 calories, 0.1g fat
per piece (0.7 oz)